Genealógia 3. Pátrame v matrike a archívoch

Genealógia - pátranie po predkochAj keď už ste si mohli prečítať, ktoré sú najlepšie genealogické databázy a zdroje informácií na internete, pri pátraní po predkoch je najlepšou voľbou začať vo vlastnej rodine. Zbytočne totiž budete hľadať, či váš menovec, ktorý žil pred mnohými storočiami kdesi na opačnej strane Európy, bol váš predok alebo len menovec.

Začnete teda jednoducho – opýtate sa vášho otca (prípadne starého, prastarého… otca) na jeho priamych predkov. Takto sa postupne dopracujete k najstaršiemu predkovi, ktorého máte papierovo doložiteľného priamo v rodine. Cieľom je získať doklady, ktoré dokazujú vašu príbuzenskú väzbu takéhoto predka. Po skončení priebežného pátrania v rodine sa totiž vyberiete na matriku a budete pátrať ďalej.

Chcete vedieť viac? Seriál Genealógia pokračuje na stránkach Rodokmeň.
Čítajte Rodokmeň a vyhrajte knihu!

Novšie civilné matriky (po roku 1895) sú archivované na obecných a mestských úradoch. Cirkevné matriky spred roka 1895 sú uložené v Krajských archívoch. Na obrázku vidíte, kde nájdete jednotlivé krajské pobočky Štátneho archívu, prípadne navštívte web Ministerstva vnútra.
Mapa krajských štátnych archívov
Genealogické pátranie na úradoch už nebude žiadna sranda – vaše pátranie bude totiž limitované mantinelmi, ktoré stanovuje zákon. Do živých matrík môže nahliadnuť len môžu nazrieť len rodinní príslušníci alebo poverená osoba. Tu je pár relevantných informácií zo zákona o matrikách:

Čo je to matrika

  • Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
  • Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len matričné udalosti), ak tento zákon neustanovuje inak
  • Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí osobitne. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Matrika, verejné listiny, výpisy

  • Matrika je verejná listina.
  • Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len úradný výpis), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
  • Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje ustanovené osobitným zákonom alebo potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby v cudzine.
  • Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.

Kto je člen rodiny

  • Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

V mojom prípade to znamená, že najbližší výlet na východ Slovenska spojím s návštevou Levoče a tamojšieho archívu, respektíve pobočky v Spišskej Novej Vsi. Detaily o tom, ako vyzerá pátranie v archíve, nájdete v budúcom článku.